gallery光原処

版画・仏画2/森本木羊子(クリックで拡大表示)

matoura_s  miroku_2s  miroku_3s 


miroku_5s  miroku_4s  miroku_s


yakushinyorai_s  shaka_s  sekibutsu_s


tonkoumiroku_s  akishinoji_  shamu_s